Ścieżka: Wymiar sprawiedliwości » Wniosek wszczynający postępowa...

Wniosek wszczynający postępowanie

Miejsce złożenia wniosku

Wniosek wszczynający postępowanie składa się na ręce przewodniczącego (wiceprzewodniczącego) sądu. Można go złożyć także na forum właściwego sądu lub – w niektórych sprawach – na ręce Księcia):

Informacje o tym, który organ władzy sądowniczej jest właściwy dla danej sprawy, zawiera odrębna strona informacyjna.

Treść wniosku

 • oznaczenie wnioskodawcy (oznaczenie to imię i nazwisko oraz/lub pseudonim, identyfikator, adres e–mail wnioskodawcy),
 • oznaczenie pełnomocnika wnioskodawcy (jeżeli dotyczy; pełnomonictwo powinno mieć formę aktu notarialnego),
 • oznaczenie oraz adres poczty elektronicznej pozwanego lub oskarżonego,
 • rodzaj sprawy (cywilna, karna, o wykroczenie, administracyjna, konstytucyjna, kasacyjna, o ustanowienie zakazu zbliżania się),
 • określenie stanu faktycznego ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności,
 • wnioskowane rozstrzygnięcie sprawy,
 • powoływane dowody,
 • uzasadnienie.

Możliwe przyczyny odrzucenia wniosku przez przewodniczącego sądu

 • wniosek nie spełnia wymagań co do treści,
 • nie ma przesłanek do nadania biegu sprawie,
 • postępowanie sądowe w danej sprawie toczy się lub zostało zakończone,
 • sprawa należy do właściwości innego sądu,
 • wnioskodawca nie posiada legitymacji procesowej:
  • w sprawie cywilnej (Sąd Krajowy), administracyjnej (Sąd Najwyższy) lub kasacyjnej (Sąd Najwyższy) nie posiada interesu prawnego,
  • w sprawie karnej lub o wykroczenie (Sąd Krajowy) nie jest oskarżycielem publicznym, a przestępstwo lub wykroczenie nie jest ścigane z oskarżenia prywatnego,
  • w sprawie konstytucyjnej (Sąd Najwyższy) nie jest uprawniony do złożenia wniosku.

Na postanowienie w sprawie zwrócenia wniosku przysługuje zażalenie do wiceprzewodniczącego sądu, a jeżeli postanowienie wydał wiceprzewodniczący — do przewodniczącego sądu.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.