Ścieżka: Izby Sejmu

Izby Sejmu

Zgodnie z Konstytucją, Sejm składa się z trzech stanów sejmujących:

Historia parlamentaryzmu sarmackiego

Pierwszym parlamentem sarmackim był jednoizbowy Sejm Ustawodawczy, powołany przez Księcia 25 maja 2002 r. w pierwszym dniu istnienia państwa. W jego skład weszło trzech posłów, powołanych na kadencje dwu–, cztero– i sześciomiesięczną. Wraz ze zmianami zachodzącymi w państwie, zmieniały się sposób wyboru, kadencja i nazwa parlamentu. Pierwszy Sejm składał się z trzech posłów, wybieranych na kadencję sześciu miesięcy — co dwa miesiące następowała wymiana jednego posła.

Pierwszą zasadniczą zmianą w funkcjonowaniu sarmackiego parlamentu było wprowadzenie jednoczesnego wyboru wszystkich trzech posłów i skrócenie ich kadencji do czterech miesięcy. Drugą zasadniczą zmianą była likwidacja Sejmu w listopadzie 2003 r. i ustanowienie nowego parlamentu pod nazwą Rady Książęcej, w skład której wchodzili Książę jako przewodniczący, trzej posłowie pochodzący z powszechnego wyboru i trzej przedstawiciele prowincji — w porządku rotacyjnym.

Trzecią zasadniczą zmianą, dokonaną na mocy nowelizacji konstytucji z dnia 1 kwietnia 2004 r., było przywrócenie Sejmu i likwidacja Rady Książęcej. Odtąd Sejm składa się z trzech stanów sejmujących, zwiększyła się także jego liczebność:

  • Izba Poselska, pochodząca z powszechnego wyboru i wybierana na okres czterech miesięcy, liczyła pięciu posłów. Od IX kadencji Izba Poselska liczyła siedmiu posłów. Na mocy nowelizacji Konstytucji z dnia 20 lutego 2008 r., liczba mandatów poselskich poselskich stała się zależna jest od liczby obywateli — obecnie do Izby Poselskiej wybieranych jest siedmiu posłów,
  • W skład Izby Senatorskiej mogli wchodzić Sarmaci noszący tytuły arystokratyczne od hrabiego wzwyż. Na mocy nowelizacji Konstytucji z dnia 20 lutego 2008 r. prawo to rozszerzono także na wicehrabiów, w ten sposób obejmując całą arystokrację.
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.